Zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

I. Údaje spoločnosti (prijímateľa objednávky)

FOLMI Szeliga Michał
Targanice ul. Beskidzka 48, 34-120 Andrychów, Poľsko
IČ DPH: PL5512433495
tel: +48 888 999 304
biuro@folmi.pl


II. Rozsah uplatňovania zmluvných podmienok

1. Zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy a zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorené spoločnosťou FOLMI so Zákazníkmi, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle čl. 22 poľského Občianskeho zákonníka.

2. Zmluvné podmienky sú verejne dostupné na webovej stránke www.folmi.pl, o ktorej je zákazník informovaný pred uzavretím zmluvy. Kupujúci uzavrie kúpnu zmluvu, čím potvrdí, že mu boli tieto podmienky sprístupnené a súhlasí s nimi ako s neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zmluvné podmienky mu môžu byť kedykoľvek na žiadosť Zákazníka zaslané aj elektronicky.


III. Uzatvorenie zmluvy; objednávky

1. Zmluva sa uzatvára doručením potvrdenia objednávky spoločnosťou FOLMI Zákazníkovi.

2. Zmeny a doplnenia zmluvy musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

3. V objednávke Zákazník špecifikuje: názov sortimentu, druh plastu, množstvo objednávky (množstvo v príslušných jednotkách miery kg, m2, m, kus, balenie), očakávaný dátum dodania, adresa a ďalšie dodacie podmienky, ktoré nie sú v rozpore so zmluvnými podmienkami. Ak Zákazník odstúpi od zmluvy po 3 dňoch od prijatia potvrdenia objednávky alebo od začiatku výrobyobjednávky, uhradí všetky náklady na vykonanú prácu a materiál zakúpený spoločnosťou FOLMI. Osoba, ktorá podpíše objednávku a / alebo potvrdenie a nie je oprávnená konať v mene Zákazníka v súlade s čl. 103 ods. 3 poľského Občianskeho zákonníka, nesie plnú zodpovednosť osobne a so všetkým majetkom voči spoločnosti FOLMI.

4. Ak Zákazník zadal objednávku, s obsahom uzatvorenej zmluvy, berúc do úvahy ustanovenia týchto všeobecných zmluvných podmienok, v prípade pochybností,platí obsah potvrdenia prijatia objednávky zaslanej Zákazníkovi spoločnosťou FOLMI.


IV. Povinnosti spoločnosti FOLMI

1. Spoločnosť FOLMI je povinná vykonať objednávku v súlade s objednávkou alebo jej potvrdením, zabaliť tovar štandardným spôsobom v súlade s vlastnosťami tovaru, Spoločnosť FOLMI je povinná informovať zákazníka o príprave produktu na prevzatie, vydať ho a na žiadosť Zákazníka mu poskytnúť informácie o vlastnostiach, účelu a surovinovom zložení produktu

2. Objednávky sa realizujú s toleranciou množstva +/- 10%.

3. Dĺžka vreca uvedená vo veľkosti je úsek od okraja až po koniec vreca, nie po zvar.

4. Spoločnosť FOLMI nezodpovedá za obsah vytlačený na výrobkoch, všetky závažné chyby musí Zákazník zachytiť pri akceptovaní grafického vzoru a akékoľvek pripomienky musia byť zaslané spoločnosti FOLMI. Ak Zákazník akceptuje vzor s chybami a spoločnosť FOLMI už vykonáva tlačovú maticu, Zákazníkovi sa finančne účtujú zmeny v matici alebo výmena matice.

5. Výrobky z regranulátu sa vyznačujú kratšou trvanlivosťou a pevnosťou a majú tiež intenzívnejšiu vôňu ako výrobky z pôvodnej suroviny.


V. Cena, platobné podmienky

1. Aktuálna cena produktu je zahrnutá zakaždým v potvrdení objednávky, pokiaľ spoločnosť FOLMI neakceptuje cenu stanovenú Zákazníkom.

2. Na výrobky s potlačou sú vždy vystavené proforma faktúry, ktoré sú splatné 100% z hodnoty pred dokončením objednávky, pokiaľ sa spoločnosť FOLMI so zákazníkom nedohodne inak.

3. Lehota splatnosti bankových prevodov je dňom pripísania prostriedkov na bankový účet spoločnosti FOLMI.

4. V prípade nedodržania platobnej lehoty, budú účtované zákonné úroky z omeškania.


VI. Vydávanie, skladovanie a použitie tovaru

1. Tovar je vydávaný na prevzatie do skladu spoločnosti FOLMI alebo na miesto ňou určené. Vydanie tovaru Zákazníkovi (prevzatie) je potvrdené dokladom podpísaným osobou oprávnenou zastupovať Zákazníka. Pri prevzatí v spoločnosti FOLMI alebo na inom mieste je osoba konajúca v mene Zákazníka povinná poskytnúť písomné splnomocnenie. V opačnom prípade môže spoločnosť FOLMI odmietnuť vydanie.

2. V prípade zverenia tovaru prepravcovi je dokladom potvrdzujúcim vykonanie dodávky nákladný list alebo iné doklady súvisiace s prepravou.

3. Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na Zákazníka od okamihu prevzatia tovaru Zákazníkom, jeho zástupcom alebo dopravnou spoločnosťou.

4. V prípade omeškania s odberom tovaru je spoločnosť FOLMI oprávnená účtovať zmluvnú pokutu za skladovanie tovaru vo výške 30 PLN / paletu / týždeň.

5. V prípade dodávok uskutočňovaných dopravnými spoločnosťami alebo kuriérom, musí Zákazník skontrolovať stav tovaru pri prevzatí a v prípade poškodenia musí spísať príslušný dokument obsahujúci opis škody a podať reklamáciu dopravnej spoločnosti.

6. Fóliové výrobky sa musia skladovať vo vhodných podmienkach v suchých priestoroch, pri teplote nie nižšej ako +5°C a nie vyššej ako +35°C, vo vzdialenosti najmenej 1 m od vykurovacích zariadení, fólia tiež musí byť chránená pred priamym slnečným žiarením. Zákazník je povinný preukázať splnenie týchto podmienok.

7. V prípade vád ovplyvňujúcich ďalšie spracovanie je Zákazník povinný okamžite zastaviť výrobný proces a informovať spoločnosť FOLMI o problémoch, pod hrozbou straty reklamačných nárokov.


VII. Zachovanie vlastníctva k predávanej veci

Spoločnosť FOLMI si vyhradzuje právo vlastníctva k predávanej veci, kým Zákazník nezaplatí celú cenu.


VIII. Zmena zmluvných podmienok

Akékoľvek dojednania, ktorými sa menia a dopĺňajú alebo rušia ktorékoľvek z vyššie uvedených ustanovení, si vyžadujú písomnú formu, inak sú neplatné.


IX. Vyššia moc

Žiadna zo strán nezodpovedá za neplnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ak je spôsobené vyššou mocou.


Za vyššiu moc sa považujú všetky okolnosti a javy, ktoré nebolo možné predvídať alebo im zabrániť, ktoré sú mimo kontrolu zmluvných strán a nie sú spôsobené žiadnou zo zmluvných strán alebo akoukoľvek osobou, za ktorú sú strany zodpovedné.


X. Miesto plnenia, právomoc súdov

Na použite a uplatňovanie tejto zmluvy sa uplatňuje poľské právo. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú prejednávať súdy príslušné pre sídlo spoločnosti FOLMI.