Warunki umowy

OGÓLNE WARUNKI UMÓW

I. Dane firmy (przyjmującego zamówienia)
FOLMI Szeliga Michał
ul. Lipowa 28, 43-340 Kozy,
NIP: 551-243-34-95
tel: 888 999 304
biuro@folmi.pl

II. Zakres stosowania warunków umów
1. Warunki umów mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży i świadczenia usług zawieranych przez firmę FOLMI  klientami nie będącymi konsumentami w rozumieniu art. 22 k.c.
2. Warunki umów są powszechnie dostępne na stronie internetowej www.folmi.pl, o czym Klient jest informowany przed zawarciem umowy. Kupujący zawiera umowę sprzedaży, tym samym potwierdza, że warunki te zostały mu udostępnione i wyraża zgodę, jako integralną część umowy. W każdej chwili, na prośbę Klienta, warunki umów mogą zostać mu także przesłane drogą elektroniczna.

III. Zawarcie umowy; zamówienia
1. Zawarcie umowy następuje po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia wystawionego przez firm FOLMI.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W zamówieniu Klient określa: nazwę asortymentu, rodzaj tworzywa, wielkość zamówienia (ilość we właściwych jednostkach miary kg,m2, m.b. szt. opakowania), oczekiwany termin wykonania dostawy, adres i inne warunki dostawy, niesprzeczne z warunkami umów. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy w terminie 3 dni od otrzymaniu potwierdzenia zamówienia lub od rozpoczęcia wykonywania zamówienia pokryje on pełne koszty wykonanych prac i zakupionych materiałów przez firmę FOLMI. Osoba, która podpisuje zamówienie i/lub potwierdzenie, a nie jest uprawniona do działania w imieniu Klienta, zgodnie z art. 103 § 3 k.c ponosi osobiście i całym swoim majątkiem pełną odpowiedzialność wobec firmy FOLMI.
4. Jeżeli Klient złożył zamówienie, o treści zawartej umowy, przy uwzględnieniu zapisów niniejszych ogólnych warunków umów, decyduje z razie wątpliwości treść potwierdzenia
przyjęcia zamówienia przesłanego Klientowi przez firmę FOLMI.

IV. Obowiązki firmy FOLMI
1. Firma FOLMI jest obowiązana wykonać zamówienie zgodnie z zamówieniem lub swoim potwierdzeniem, opakować towar w sposób standardowy zgodnie z właściwościami towaru, zawiadomić Klienta o przygotowaniu wyrobu do odbioru i wydać mu wyrób oraz na żądanie udzielić mu informacji o właściwościach, przeznaczeniu, składzie surowcowym wyrobu.
2. Zamówienia wykonywane są z tolerancją ilościową +/- 10%.
3. Podawana w rozmiarze długość worka stanowi odcinek od brzegu do końca worka, nie do zgrzewu. 
4. Firma FOLMI nie ponosi odpowiedzialności za treści drukowane na wykonywanych towarach, wszelkie błędy merytoryczne powinny być wychwycone przez Klienta podczas
akceptacji wzoru graficznego a ewentualne uwagi przekazane do firmy FOLMI. W przypadku akceptacji przez Klienta wzoru z błędami a firma FOLMI wykona już matrycę drukarską za zmiany w matrycy lub wymianę matrycy obciążony finansowo zostaje klient.
5. Wyroby z regranulatu charakteryzują się krótszą trwałością i wytrzymałością a także mają bardziej intensywny zapach niż wyroby z oryginalnego surowca.

V. Cena, warunki zapłaty
1. Aktualna cena wyrobu jest zawarta każdorazowo na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, chyba że firma FOLMI zaakceptuje cenę podana przez Klienta.
2. Na towary z nadrukiem wystawiana jest zawsze faktura VAT proforma płatna 100% wartości przed realizacją zamówienia, chyba że firma FOLMI ustali inaczej z Klientem.
3. Termin zapłaty w przypadku przelewów bankowych jest dzień uznania rachunku bankowego firmy FOLMI.
4. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty naliczane będą odsetki ustawowe.

VI. Wydanie towaru, przechowywanie i użytkowanie
1. Wydanie towaru następuje w magazynie firmy FOLMI lub miejscu przezeń wskazanym. wydanie towaru Klientowi (odbiór) potwierdza dokumentem podpisanym przez osobę
upoważnioną do reprezentowanie Klienta. Osoba działająca w imieniu Klienta przy dokonywaniu odbioru w firmie FOLMI lub innym miejscu obowiązana jest okazać pisemne
upoważnieni. W przeciwnym wypadku, firma FOLMI może odmówić wydania.
2. W przypadku powierzenia wyrobu przewoźnikowi dokumentem potwierdzającym wykonanie dostawy jest list przewozowy lub inne dokumenty związane z przewozem.
3. Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania go Klientowi, jego przedstawicielowi lub firmie przewozowej.
4. W przypadku opóźnienia z odbiorem towaru firma FOLMI uprawiona jest do naliczenia kary umownej za składowanie towaru, w wysokości 30zł/paletę/tydzień.
5. W przypadku dostaw wykonywanych przez firmy przewozowe, spedycję, kurierzy, Klient podczas odbioru powinien sprawdzić stan towaru i w przypadku uszkodzeń powinien spisać stosowny dokument zawierający opis uszkodzeń i winien złożyć reklamację firmie transportowej.
6. Wyroby foliowe powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach w pomieszczeniach suchych, w temperaturze nie niższej niż +5 0C i nie wyższej niż +35 0C, w
odległości nie mniejszej niż 1m od urządzeń grzewczych, folia powinna być też chroniona przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Klienta obciąża obowiązek wykazanie spełnienia tych warunków.
7. W przypadku stwierdzenia wad wpływających negatywnie na dalsze przetwórstwo, Klient zobowiązany jest niezwłocznie przerwać proces produkcji i poinformować firmę FOLMI o zaistniałych problemach, pod rygorem utraty roszczeń.

VII. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej
Firma FOLMI zastrzega sobie prawo sprzedanych towarów, aż do uiszczenia przez Klienta całej ceny. 

VIII. Zmiana warunków umów
Wszelkie ustalenia zmieniające lub uchylające którekolwiek z opisanych wyżej postanowień wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IX. Siła wyższa
Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest ono spowodowane zjawiskami siły wyższej.
Za siłę wyższą uważa się wszelkie okoliczności z zjawiska, których rozsądnie rzecz oceniając nie można było przewidzieć ani też im zapobiec, mające charakter zewnętrzny w stosunku do stron umowy i nie są spowodowane przez żadną z nich, ani też przez żadną z osób, za które strony ponoszą odpowiedzialność.

X. Miejsce wykonania, właściwość sądów
Do wykładni i stosowanie niniejszej umowy właściwe jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sądy powszechne, właściwe dla
siedziby firmy FOLMI.