Warunki umowy

OGÓLNE WARUNKI UMÓW


I. Dane Firmy (przyjmującego zamówienia)


FOLMI Szeliga Michał

ul. Lipowa 28, 43-340 Kozy,

NIP: 551-243-34-95

tel: 888 999 304

biuro@folmi.pl


II. Zakres stosowania ogólnych warunków umów


 1. Ogólne warunki umów mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży i świadczenia usług zawieranych przez Firmę FOLMI z klientami nie będącymi konsumentami w rozumieniu art. 22 k.c.
 2. Ogólne warunki umów są powszechnie dostępne na stronie internetowej www.folmi.pl, o czym Klient jest informowany przed zawarciem umowy. Kupujący zawiera umowę sprzedaży, tym samym potwierdza, że warunki te zostały mu udostępnione i wyraża zgodę, jako integralną część umowy. W każdej chwili, na prośbę Klienta, warunki umów mogą zostać mu także przesłane drogą elektroniczna.
 3. Odmienne warunki Klienta nie są wiążące dla Firmy FOLMI chyba, że w formie pisemnej pod rygorem nieważności Firma FOLMI wyrazi zgodę na ich obowiązywanie. W szczególności nie wiążą Firmy FOLMI odmienne postanowienia ogólnych warunków umów stosowanych przez Klienta, jak również wyłącza się możliwość wiążącej dla Firmy FOLMI odpowiedzi na ofertę, zawierającej zmiany w stosunku do treści oferty Firmy FOLMI (zgodnie z art. 681 kc).


III. Zawarcie umowy; zamówienia


 1. Zawarcie umowy następuje po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia wystawionego przez Firmę FOLMI. Brak odpowiedzi na zamówienie ze strony Klienta Firmy FOLMI nie rodzi dla niej jakichkolwiek konsekwencji, chyba że Firma FOLMI przystąpi do wykonania zamówienia.
 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W zamówieniu Klient określa: nazwę asortymentu, skład surowcowy, wielkość zamówienia (ilość we właściwych jednostkach miary kg, m2, m.b. szt. opakowania), oczekiwany termin wykonania dostawy, adres i inne warunki dostawy, niesprzeczne z ogólnymi warunkami umów. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy w terminie powyżej 3 dni od otrzymaniu potwierdzenia zamówienia lub od rozpoczęcia wykonywania zamówienia, pokryje on pełne koszty wykonanych prac i zakupionych materiałów przez Firmę FOLMI. Osoba, która podpisuje zamówienie i/lub potwierdzenie, a nie jest uprawniona do działania w imieniu Klienta, zgodnie z art. 103 § 3 k.c. ponosi osobiście i całym swoim majątkiem pełną odpowiedzialność wobec Firmy FOLMI.
 4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje handlowe Firmy FOLMI stanowią zaproszenie do rozpoczęcia rokowań w celu zawarcia umowy, chyba, że z treści ich jednoznacznie wynika, iż stanowią ofertę skierowaną do poszczególnej osoby.
 5. Jeżeli Klient złożył zamówienie, o treści zawartej umowy, przy uwzględnieniu zapisów niniejszych ogólnych warunków umów, decyduje w razie wątpliwości treść potwierdzeni przyjęcia zamówienia przesłanego Klientowi przez Firmę FOLMI.


IV. Obowiązki Firmy FOLMI


 1. Firma FOLMI jest obowiązana wykonać zamówienie zgodnie z zamówieniem lub swoim potwierdzeniem, opakować towar w sposób standardowy zgodnie z właściwościami towaru, oznakować towar (etykiety, chyba, że inaczej zastrzeżono), zawiadomić Klienta o przygotowaniu wyrobu do odbioru i wydać mu wyrób oraz na żądanie udzielić mu informacji o właściwościach, przeznaczeniu, składzie surowcowym wyrobu.
 2. Zamówienia wykonywane są z tolerancją ilościową +/- 15%.
 3. Podawana w rozmiarze długość worka stanowi odcinek od brzegu do końca worka, nie do zgrzewu. 
 4. Wyroby z re-granulatu charakteryzują się krótszą trwałością i wytrzymałością, a także bardziej intensywnym zapachem tworzywa niż wyroby z oryginalnego surowca. Ze względu na brak regulacji norm jakościowych wymiarów i grubości folii, przy wykonywaniu zamówień stosuje tolerancję zakładową wynoszącą +/-15%.
 5. Firma FOLMI nie ponosi odpowiedzialności za treści drukowane na wykonywanych towarach, wszelkie błędy merytoryczne powinny być wychwycone przez Klienta podczas akceptacji wzoru graficznego a ewentualne uwagi przekazane do Firmy FOLMI. W przypadku akceptacji przez Klienta wzoru z błędami a Firma FOLMI wykona już matrycę drukarską za zmiany w matrycy lub wymianę matrycy obciążony finansowo zostaje Klient.


V. Gwarancje i reklamacje


 1. Firma Folmi udziela gwarancji jakościowej dla swoich towarów, zgodnie z charakterystyką produktów oraz postanowieniami umowy, w tym ogólnych warunków umów. Okres gwarancji wynosi 3 miesiące, licząc od daty produkcji, nie dłużej niż 1 miesiąc od daty sprzedaży.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona pod warunkiem złożenia jej w formie pisemnej w ww. terminie, o ile zawierała będzie dane towaru (w tym typ towaru), ilość towaru podlegającego reklamacji, określenie daty produkcji i daty sprzedaży, precyzyjny opis wykrytej wady bądź problemów przetwórczych (poparty materiałem dowodowym), oraz zawierała będzie dokumenty dostawy, faktury, zamówienia oraz etykiety towaru.
 3. Klient powinien określić w zgłoszeniu reklamacyjnym, czy domaga się wymiany towaru na wolny od wad, czy udzielenie bonifikaty (uzasadniając ej wysokość).
 4. Reklamowany towar, do czasu rozpatrzenia reklamacji powinien być przechowywany w formie jakiej został dostarczony, opakowany, bez zabrudzeń, z etykietami. Powinien być też odpowiednio zabezpieczony przed jakimikolwiek uszkodzeniami.
 5. Firma FOLMI przyjmie reklamowany towar (także w celu zbadania zasadności reklamacji) tylko za uprzednim wyrażeniem zgody. Dostawa towaru do Firmy Folmi odbywa się na koszt Klienta, chyba że reklamacja okaże się uzasadniona.
 6. Firma FOLMI rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia w terminie 14 dni od daty jej przyjęcia. W przypadku konieczności przeprowadzania dodatkowych badań, w tym laboratorium zewnętrznym, termin ten może ulec wydłużeniu.
 7. W zakresie nie objętym postanowieniami niniejszych ogólnych warunków umów, strony wyłączają odmienne uregulowania w zakresie gwarancji, wyłączając tym samym także postanowienia dotyczące rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.VI. Cena, warunki zapłaty


 1. Aktualna cena wyrobu jest zawarta każdorazowo na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, chyba że firma FOLMI zaakceptuje cenę podana przez Klienta.
 2. Z chwilą, gdy Klient popadnie w opóźnienie z zapłatą ceny za dostawę towaru z umów zawartych wcześniej, zobowiązanie do zapłaty z tytułu zawartej umowy staje się natychmiast wymagalne, bez względu na ustalony wcześniej, odroczony termin płatności.
 3. Firma Folmi jest uprawniona do cesji należności nie zapłaconych przez Klienta.
 4. Na towary z nadrukiem wystawiana jest zawsze faktura VAT proforma płatna 100% wartości przed realizacją zamówienia, chyba że Firma FOLMI ustali inaczej z Klientem.
 5. Termin zapłaty w przypadku przelewów bankowych jest dzień uznania rachunku bankowego Firmy FOLMI.
 6. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty naliczane będą odsetki ustawowe.


VII. Wydanie towaru, przechowywanie i użytkowanie

 1. Wydanie towaru następuje w magazynie Firmy FOLMI lub miejscu przezeń wskazanym. Wskazanie innego miejsca wymaga wyraźnego, pisemnego uzgodnienia Stron. Wydanie towaru Klientowi (odbiór) potwierdza dokumentem podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Klienta. Osoba działająca w imieniu Klienta przy dokonywaniu odbioru wyrobu w magazynie Firmy Folmi lub innym miejscu obowiązana jest okazać pisemne upoważnienie. W przeciwnym wypadku, Firma Folmi może odmówić wydania.
 2. W przypadku powierzenia wyrobu przewoźnikowi dokumentem potwierdzającym wykonanie dostawy jest list przewozowy lub inne dokumenty związane z przewozem.
 3. Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania go Klientowi, jego przedstawicielowi lub firmie przewozowej.
 4. W przypadku opóźnienia z odbiorem towaru Firma FOLMI uprawiona jest do naliczenia kary umownej za składowanie towaru, w wysokości 30 zł/paletę/tydzień. Uprawnienie nie wyłącza prawa do odchodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 5. Jeśli towar nie zostanie odebrany przez 2 (dwa) miesiące, Firma FOLMI uprawniona jest wedle swojego wyrobu do naliczania wynagrodzenia za składowanie lub do zutylizowania, bądź sprzedania wykonanego towaru. Kosztami utylizacji/sprzedaży oraz pozostałą kwotą, stanowiącą równowartość pozostałej szkody, zostanie obciążony Klient.
 6. W przypadku dostaw wykonywanych przez firmy przewozowe, spedycję, kurierzy, Klient podczas odbioru powinien sprawdzić stan towaru i w przypadku uszkodzeń powinien spisać stosowny dokument zawierający opis uszkodzeń i winien złożyć reklamację firmie transportowej.
 7. W przypadku dostaw odbywających się na koszt Firmy FOLMI Klient podczas odbioru powinien sprawdzić, czy nie nastąpiło uszkodzenie mechaniczne podczas transportu. Reklamacja w takim przypadku będzie uwzględniana tylko wówczas, gdy Firma FOLMI otrzyma pisemną informację dotyczącą uszkodzeń w terminie 3 dni od daty dostawy, a jednocześnie dokument dostawy (np list przewozowy, WZ) będzie zawierał opis uszkodzeń.
 8. Klient traci uprawnienia z gwarancji w przypadku przechowywania towarów w nieodpowiednich warunkach. W szczególności folia i wyroby foliowe powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach w pomieszczeniach suchych, w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +35°C, w odległości nie mniejszej niż 1m od urządzeń grzewczych; folia powinna być też chroniona przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Zapakowany w workach towar powinien byś składowany na wypoziomowanym podłożu. Klienta obciąża obowiązek wykazanie spełnienia tych warunków.
 9. W przypadku stwierdzenia wad wpływających negatywnie na dalsze przetwórstwo, Klient zobowiązany jest niezwłocznie przerwać proces produkcji i poinformować Firmę FOLMI o zaistniałych problemach, pod rygorem utraty roszczeń.


VIII. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej


Firma FOLMI zastrzega sobie prawo sprzedanych towarów, aż do uiszczenia przez Klienta całej ceny. 


IX. Zmiana warunków umów


Wszelkie ustalenia zmieniające lub uchylające którekolwiek z opisanych wyżej postanowień wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.


X. Nieważność częściowa


Jeżeli niektóre z postanowień niniejszych warunków umów okażą się być nieważne lub zostaną uznane za nieważne przez Sąd lub inny właściwy organ, pozostałe postanowienia zachowują swą ważność, chyba, że z okoliczności wynika, że bez postanowień objętych nieważnością umowa nie zostałby zawarta.


XI. Siła wyższa


Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest ono spowodowane zjawiskami siły wyższej.

Za siłę wyższą uważa się wszelkie okoliczności z zjawiska, których rozsądnie rzecz oceniając nie można było przewidzieć ani też im zapobiec, mające charakter zewnętrzny w stosunku do stron umowy i nie są spowodowane przez żadną z nich, ani też przez żadną z osób, za które strony ponoszą odpowiedzialność.


XII. Miejsce wykonania, właściwość sądów

Do wykładni i stosowanie niniejszej umowy właściwe jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sądy powszechne, właściwe dla siedziby firmy FOLMI.